top of page

دکتر زینب تاجریان

1302

کد درمانگر:

خانواده درمانی؛ زوج و ارتباط درمانی؛ مشاوره پیش از ازدواج

تخصص ها:

Image-empty-state.png

دکتر زینب تاجریان از مشاوران برجسته گروه مشاوره ایرانی است. وی در سالهای گذشته دوره ها و کارگاه های تخصصی بسیاری را برگزار کرده و به عنوان مدرس در آنها حضور داشته است.

زمینه های مشاوره

• زوج
• خانواده
• سکستراپی

تجارب درمانی

• درمانگر مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا
• درمانگر کلینیک روانشناسی دانشگاه تهران
• درمانگر مرکز مشاوره کیهان

سوابق تحصیلی

• دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

سوابق علمی و اجرایی

• درمانگر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا
• برگزاری گروه درمانی: مدرس مرکز بهداشت و روان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
• برگزاری دوره تخصصی خانواده درمانی: مدرس دوره آموزشی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و متخصصین بهداشت روان، مرکز
• مشاوره دانشگاه تهران
• برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباط عاطفی: مدرس کلینیک بهداشت و روان دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
• برگزاری دوره تخصصی مشاوره پیش از ازدواج: مدرس دوره آموزشی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و متخصصین بهداشت روان،
• درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه تهران
• برگزاری دوره تخصصی بهبود ارتباط جنسی: مدرس مرکز مشاوره احیا، دوره آموزشی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و متخصصین بهداشت روان
• برگزاری دوره تخصصی بی وفایی و بحران عاطفی: مدرس مرکز مشاوره احیا، دوره آموزشی برای روانشناسان بالینی، مشاوران ومتخصصان بهداشت روان
مقالات:
• حل مسئله در زنان مبتال به PTSD معتاد ” تاجریان، افروز، نوری، چاپ شده در نشریه علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، بهار ۷۹
• تنظیم هیجان در زنان مبتال به ptsd ، افروز، تاجریان، نوری، کاربردهای روانشناختی، دانشگاه تهران، بهار ۷۹
• مطالعه وضعیت خانوادگی و روانی بانوان مبتال به ptsd معتاد. زینب تاجریان. غالمعلی افروز. ربابه نوری. دومین همایش روانشناسی بالینی . دانشگاه خوارزمی. سال۷۹
• مقاله برگزیده پنل اعتیاد و آسیب زنان
مدارک دورهای تخصصی:
• آموزشگاه عالی مدتدوره تشخیص و درمان مشکالت جنسی سوپرویژن دکتر محمد علی بشارت. استاد دانشگاه تهران.مدرک مورد تایید وزارت علوم
• دوره زوج درمانی تحلیلی تحت سوپرویژن دکتر محمد علی بشارت. استاد دانشگاه تهران.مدرک مورد تایید وزارت علوم. آموزشگاه عالی مدت.
• دوره زوج درمانی شناختی رفتاری. تحت سوپرویژن دکتر منصوره سادات صادقی. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. مدرک مورد تایید وزارت علوم. آموزشگاه عالی مدت.
• دوره درمان اختالالت وسواسی- اضطرابی و نشانه های بدنی. تحت سوپرویژن دکتر محمد علی بشارت. استاد دانشگاه تهران. مدرک مورد تایید وزارت علوم. آموزشگاه عالی مدت
• دوره premaritalتحت سوپرویژن دکتر منصوره سادات صادقی. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. مدرک مورد تایید وزارت علوم. آموزشگاه عالی مدت

bottom of page